Ceny transferowe

Ceny transferowe

Ceny transferowe to cena towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Odpowiednie kształtowanie cen transferowych może prowadzić niekiedy do tzw. przerzucenia dochodu, tj. profit shirting.


W celu wyeliminowania przerzucania dochodów ceny powinny być ustalane w taki sposób, w jaki zostałyby ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (zgodnie z zasadą “ceny rynkowej” – arms length principle).

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają szczególnemu zainteresowaniu organów podatkowych.

Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekroczenie łącznej kwoty wymagalnych w danym roku podatkowym świadczeń powoduje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Dotyczy to nie tylko podmiotów powiązanych, ale również kontrahentów dokonujących płatności podmiotom posiadającym miejsce zamieszkania albo siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.


Kancelaria Podatkowa w tym zakresie proponuje:

  1. Sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. przygotowania, aktualizacja lub analizie przygotowanej przez Klienta obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  2. Opiniowanie umów z podmiotami powiązanymi tj: analiza i opiniowanie umów handlowych zawieranych przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych a zwłaszcza przepisów o cenach transferowych,
  3. Pomoc w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych tj. udział i pomoc w trakcie kontroli podatkowych dotyczących cen transakcyjnych, w tym przygotowanie odpowiedniej argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika w zakresie cen transferowych,
  4. Pomoc w celu zawarcia porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych tj. doradztwo na wszystkich etapach procedury porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych, w tym prawidłowe sporządzenie wniosków, przekazywanie informacji i przygotowanie materiałów dotyczących metodologii kalkulacji ceny.