Informator

Ważne informacje

Prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna – to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności pod względem prawnym.

Struktura organizacyjna:
Przedsiębiorstwo powadzone i reprezentowane jest przez właściciela. W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ulega ona likwidacji.

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • rejestracja działalności w CEiDG.

Zobowiązania:

 • przedsiębiorca odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Księgowość spółki:

 • przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego liniowo 19%, lub progresywnie 18%, 32% albo poprzez ryczałtowe formy opodatkowania.

Pozostałe cechy:

 • przedsiębiorca może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i zaciągać zobowiązania.

Spółka komandytowo-akcyjna – należy do kategorii spółek osobowych. Regulacje prawne spółki wskazują na bardziej osobowy charakter hybrydy jaką jest SKA. Mają one na celu ochronę przedsiębiorcy chcącego emitować akcje w celu dokapitalizowania spółki, przed utratą kontroli na skutek wrogiego przejęcia przez silniejszych, konkurujących z nim przedsiębiorców zagranicznych.

Struktury organizacyjne:

Spółka komandytowa charakteryzuje się istnieniem dwóch, łącznych kategorii wspólników:

 • co najmniej jednego akcjonariusza – wspólnika pasywnego, który co do zasady nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Może działać poprzez pełnomocnika i może być jednocześnie komplementariuszem,
 • co najmniej jednego komplementariusza – wspólnika aktywnego, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Może być osobą prawną jak i osobą fizyczną.

W spółce komandytowo-akcyjnej prowadzenie spraw spółki należy do:

 • komplementariuszy, pełniących rolę zarządu i kierujących sprawami spółki,
 • walnego zgromadzenia – obligatoryjnie,
 • rady nadzorczej złożonej z min. 3 osób, przy czym nie prowadzi ona spraw spółki, a pełni jedynie funkcje kontrolne (powyżej 25 akcjonariuszy jest obowiązkowa).

Co do zasady w przypadku śmierci akcjonariusza spółka trwa nadal, a w jego miejsce wchodzi przedstawiciel spadkobierców, w przypadku śmierci komplementariusza spółka ulega likwidacji.

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • spółka osobowa,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • statut spółki w formie aktu notarialnego,
 • rejestracja w KRS.

Kapitał zakładowy:

 • min. 50 000 zł. podzielonych na akcje,
 • istnieje obowiązek tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczania na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania:

 • akcjonariusz (wspólnik kapitałowy) nie ma odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, jego zasadniczym świadczeniem jest wniesieniu wkładu,
 • komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność komplementariusza jest ponadto osobista, solidarna i subsydiarna.

Zyski i zaliczki:

 • komplementariusze oraz akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba ze statut stanowi inaczej,
 • wypłata zaliczki jest możliwa tylko jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk,
 • zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

Prawa akcjonariusza:

 • uprawnienia do przeniesienia swoich praw wynikających z akcji w drodze ich zbycia, ale brak prawa do wypowiedzenia umowy spółki.

Prawa komplementariusza:

 • możliwość wypowiedzenia umowy spółki i wystąpienia ze spółki, ale tylko wówczas, gdy przewiduje to statut (wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej).

Wspólnicy:

 • spółka posiada wspólników akcjonariuszy – wspólnicy kapitałowi (nie wpisywani do rejestru) i komplementariuszy – wspólnicy osobowi, minimum po jednym z nich.

Pozyskiwanie kapitału:

 • spółka może emitować obligacje,
 • spółka może emitować akcje we własnym imieniu (art. 125 ksh) i w ten sposób pozyskiwać inwestorów.

Księgowość spółki:

 • spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • spółka ma obowiązek przedstawiania sprawozdania finansowego i bilansu do KRS i US,
 • spółka jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT – 19% (od 01-01-2014 r.).

Zasadą jest, iż roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez spółkę komandytowo-akcyjna nie wymaga badania przez biegłego rewidenta. Obowiązek taki powstaje w przypadku, gdy spółka kontynuuje działalność i jednocześnie w poprzednim roku obrotowym spełnione były łącznie przynajmniej dwie z niniejszych przesłanek:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Pozostałe cechy spółki:

 • może używać skrótu SKA,
 • możliwość pozywania i bycia pozwaną,
 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości, zaciągania zobowiązań,
 • możliwość posiadania prokurentów.

Struktura organizacyjna:

 • W spółce z o.o. istnieją trzy rodzaje organów, poprzez które działa:
  • Zgromadzenie wspólników – organ uchwałodawczy
  • Zarząd – organ zarządzający i wykonawczy
  • Rada Nadzorcza – organ nadzorczo-kontrolny

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • posiada osobowość prawną,
 • umowa spółki zawarta w formie aktu notarialnego,
 • rejestracja w KRS (100 zł. + 500 zł).

Kapitał zakładowy:

 • minimum: 5000 zł,
 • dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Wartość minimalna jednego udziału – 50 zł. Ilość udziałów przypadająca na wspólnika odzwierciedla udział w zysku spółki.

Udziały i zobowiązania:

 • obejmowane są za wkład pieniężny lub niepieniężny np. aport,
 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest wyłączona.

Dywidenda:

 • wypłata dywidendy na rzecz wspólników – osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem PIT – 19%.

Pozyskiwanie kapitału:

 • spółka ma możliwość pozyskania kapitału z emisji obligacji, wejścia dodatkowego wspólnika lub funduszy kapitałowych.

Księgowość spółki:

 • spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • spółka jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT – 19%,
 • wymagane jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i składanie go do KRS oraz US . Ponadto wraz ze sprawozdaniem wymagany jest protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Informacje są zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przyjęty na rynku koszt sporządzenia ww. dokumentów to zazwyczaj jednomiesięczny koszt usług księgowych,
 • spółka ma obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego: według art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność pozostałych jednostek (innych niż wymienione w art. 64 ust. 1 pkt. 1-3), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Zgodnie z art. 79 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Pozostałe cechy spółki:

 • możliwość pozywania i bycia pozwaną,
 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości, zaciągania zobowiązań,
 • możliwość posiadania prokurentów (brak odpowiedzialności, niezdefiniowanie w KRS i KC).

Formy prawne, w ramach których członkowie zarządu mogą realizować swoje zadania:

 • Stosunek powołania – bez nawiązania stosunku zatrudnienia, na podstawie uchwały.
  Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej podatku PIT 18%, 32%. Stosunek powołania nie stanowi podstawy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jedynym obciążeniem jest podatek dochodowy. Przychód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o koszty jego uzyskania. Zwolnione z podatku są jedynie diety oraz inne należności wypłacane członkom zarządów za pobyt w podróży ( art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy o PIT ). Wg skali podatkowej w 2014 roku pobory do kwoty 85 528 zł opodatkowane są wg stawki 18%, powyżej tej kwoty stawką 32%. Członek zarządu pełniący swoją funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania nie jest związany ze spółką żadną umową. Stosunek powołania nie jest stabilnym stosunkiem prawnym, członek zarządu może być w każdej chwili odwołany, chyba że umowa spółki (lub statut) stanowi inaczej ograniczając prawo odwołania do ważnych powodów.
 • Umowa o pracę, umowa o zarządzanie – reguluje Kodeks Pracy. Wynagrodzenie stanowi podstawę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem PIT wg skali podatkowej 18% i 32%. Zwolnione z podatku są diety oraz inne należności wypłacane członkom zarządów za pobyt w podróży ( art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy o PIT ). Umowę o pracę z członkiem zarządu w imieniu spółki może podpisać rada nadzorcza lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Członek zarządu nie może podpisać umowy sam ze sobą, wynika to z art. 210 ksh. Odpowiedzialność pracownika ogranicza się do wysokości trzech miesięcznych pensji.
 • Kontrakt menedżerski – umowa cywilnoprawna – reguluje Kodeks Cywilny. Kontrakt menedżerski, który należy traktować w pojęciu odpłatnego zarządzania przedsiębiorstwem, daje dużą swobodą zarządzania. Charakteryzuje się brakiem urlopu, nienormowanym czasem pracy, brakiem świadczeń socjalnych. Odpowiedzialność za szkodę nieumyślną wyrządzoną zatrudniającemu jest nieograniczona, zatrudniony odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Zasadnym staje się ubezpieczenie pracownika na kontrakcie menedżerskim ubezpieczeniem OC, tzw. D&O. Wynagrodzenie menedżera stanowi podstawę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem PIT wg skali podatkowej 18% i 32%. Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych dot. pełnienia funkcji członka zarządu są kwalifikowane jako przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zwolnione z podatku są diety oraz inne należności wypłacane członkom zarządów za pobyt w podróży ( art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy o PIT ).

Struktura organizacyjna:

W spółce akcyjnej istnieją trzy rodzaje organów, poprzez które działa:

 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy – organ uchwałodawczy
 • Zarząd – organ zarządzający i wykonawczy
 • Rada Nadzorcza – organ nadzorczo-kontrolny

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • posiada osobowości prawną,
 • statut spółki w formie aktu notarialnego,
 • posiada statut, który określa między innymi wartość nominalną akcji, ich liczbę, imiona i nazwiska założycieli oraz liczbę członków zarządu i radę nadzorczą,
 • rejestracja w KRS.

Kapitał zakładowy:

 • min. 100 000 zł,
 • dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej,
 • istnieje obowiązek tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczania na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania:

 • akcjonariusze i członkowie zarządu mają wyłączona odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Pozyskiwanie kapitału:

 • spółka może emitować akcje i obligacje,
 • akcje spółki obejmuje się za wkład pieniężny lub niepieniężny, np. aport,
 • minimalna wartość akcji to 1 grosz.

Księgowość spółki:

 • spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • spółka ma obowiązek przedstawiania rocznego sprawozdania finansowego do KRS i US (za brak złożonych w KRS sprawozdań finansowych grozi odpowiedzialność karna). Ponadto wraz ze sprawozdaniem wymagany jest protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Informacje są zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • spółka ma obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego. Zgodnie z art.79 pkt 1 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności,
 • spółka jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT – 19%.

Pozostałe cechy spółki:

 • możliwość pozywania i bycia pozwaną,
 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości, zaciągania zobowiązań,
 • możliwość posiadania prokurentów.

Spółka cywilna – to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców (osoby fizyczne).

Struktura organizacyjna:
Spółka posiada co najmniej dwóch wspólników, mogą być to osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Sprawy spółki prowadzone są przez wspólników, a nie przez spółkę.

Co do zasady w przypadku śmierci wspólnika w spółce cywilnej dwuosobowej spółka ulega likwidacji.

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • nie posiada osobowości i podmiotowości prawnej,
 • podstawy prawne działalności spółki reguluje kodeks cywilny art. 860-875,
 • wspólnicy spółki działają na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie pisemnej i rejestrowanej w urzędzie skarbowym – nie wymaga formy aktu notarialnego,
 • musi być zarejestrowana w CEiDG.

Wkład:

 • jako wkład można wnieść do spółki usługi oraz pracę na jej rzecz. Nie może być natomiast wkładem prowadzenie spraw spółki. Od wniesionych wkładów wspólnicy zobowiązani są odprowadzić podatek PCC – 0,5 % wartości wkładów.

Zyski:

 • wspólnicy spółki nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, mają prawo do udziału w zyskach spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania:

 • wspólnicy posiadają nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność majątkami osobistymi za zobowiązania spółki,
 • odpowiedzialność wspólników rozciąga się również na współmałżonków z wyłączeniem ich majątków odrębnych,
 • wspólnicy spółki mogą być pozywani.

Księgowość spółki:

 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (obligatoryjnie pow. 1,2 mln euro przychodu),
 • spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego, wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • wspólnicy sami rozliczają się z podatku dochodowego liniowo 19% lub progresywnie 18%, 32%.

Pozostałe cechy spółki:

 • wspólnicy „przypisani są” do środków trwałych spółki,
 • majątek spółki stanowi współwłasność łączną wspólników,
 • istnieje możliwość likwidacji spółki przez wierzyciela osobistego za długi prywatne wspólnika.

Spółka jawna – należy do kategorii spółek osobowych. Względnie trwały skład osobowy, duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów prowadzących sprawy spółki stanowią o jej osobowym charakterze. Zawiązanie spółki ma miejsce z chwilą podpisania umowy, która zawsze musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

W rozumieniu przepisów prawa handlowego powstanie spółki ma miejsce dopiero z datą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców. Za wszystkie czynności związane z działalnością spółki przed wpisaniem do rejestru odpowiadają solidarnie osoby (wspólnicy) – jej założyciele.

Struktura organizacyjna:

Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i posiada co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikiem spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną. Zgodnie z umową spółki sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały wspólników.

Co do zasady w przypadku śmierci wspólnika spółka ulega likwidacji, spadkobiercy nie wchodzą do spółki (w umowie spółki można uregulować kwestie dziedziczenia udziałów).

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • spółka osobowa,
 • nie posiada osobowości prawnej, posiada podmiotowość prawną,
 • umowa spółki zawierana jest zawsze na piśmie, ale bez formy aktu notarialnego (jedynie wzory podpisów),
 • posiada własny NIP, regon i numer KRS.

Wkład:

 • wkładem może być pieniądz, majątek lub praca wspólników (w przypadku spółek kapitałowy praca wspólników nie może być wkładem art. 14 § 1 ksh).

Prawa wspólników:

 • każdy wspólnik posiada prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki,
 • każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (w umowie można postanowić, że wspólnik będzie pozbawiony prawa reprezentacji spółki lub będzie mógł takie funkcje wykonywać tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i na mocy prawomocnego orzeczenia sądu),
 • każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i w stratach spółki w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu (umowa spółki może przewidywać inny udział wspólników w zyskach i stratach, może również zwolnić wspólnika od udziału w stratach),
 • każdy wspólnik, z ważnych powodów, może żądać rozwiązania spółki przez sąd,
 • każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki, jeśli została ona zawarta na czas nieoznaczony, ale musi to zrobić na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania:

 • wspólnicy są odpowiedzialni subsydiarnie całym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki – wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (wierzyciele mogą jednak wcześniej wystąpić z pozwem przeciwko wspólnikom),
 • wspólnicy odpowiadają solidarnie wobec siebie.

Księgowość spółki:

 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (obligatoryjnie pow. 1,2 mln euro przychodu),
 • spółka nie jest opodatkowana podatkiem CIT,
 • spółka ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego i bilansu do KRS i US (tylko w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych),
 • wspólnicy mają obowiązek odprowadzać składki do ZUS (brak możliwości uzyskania ulg w ZUS dla wspólników nowych spółek),
 • wspólnicy sami rozliczają się z podatku dochodowego liniowo 19% lub progresywnie 18%, 32%.

Pozostałe cechy spółki:

 • możliwość zbycia udziałów (przeniesienie ogółu praw i obowiązków) za zgodą spółki lub wspólników,
 • możliwość pozywania i bycia pozwaną,
 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości, zaciągania zobowiązań,
 • możliwość posiadania prokurentów.

Spółka komandytowa – należy do kategorii spółek osobowych. O jej osobowym charakterze decydują takie cechy, jak względnie trwały skład osobowy, duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów prowadzących sprawy spółki.

Struktura organizacyjna:

Spółka komandytowa charakteryzuje się istnieniem dwóch, łącznych kategorii wspólników:

 • co najmniej jednego komandytariusza – wspólnika pasywnego, który co do zasady nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Wspólnik ten ma ograniczony udział w kierowaniu działalnością spółki oraz ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Komandytariusz odpowiada tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej;
 • co najmniej jednego komplementariusza – wspólnika aktywnego, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ustawodawca połączył czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez tego wspólnika z przypisaniem mu nieograniczonej odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Ta sama osoba fizyczna nie może być jednocześnie komandytariuszem i komplementariuszem. W przypadku śmierci komandytariusza spółka trwa nadal, a w jego miejsce wchodzi przedstawiciel spadkobierców, w przypadku śmierci komplementariusza spółka ulega likwidacji.

Osobowość prawna, forma umowy i rejestracji:

 • spółka osobowa,
 • nie posiada osobowości prawnej, posiada podmiotowość prawną,
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
 • rejestracja w KRS.

Przychody i koszty:

 • są jednocześnie przychodami i kosztami jej wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zysku. Wspólnicy (osoby fizyczne) mogą wybrać opodatkowanie według skali podatkowej 18%, 32% lub metodę liniową 19%. Jeśli wspólnik wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, dochody te nie są łączone z innymi dochodami podatnika. Od kwoty uzyskanego dochodu każdy ze wspólników spółki ma obowiązek samodzielnego opłacania zaliczki na podatek dochodowy.

Obrót gospodarczy:

 • odbywa się na spółce komandytowej. Spółka z o.o. występuje w roli wspólnika aktywnego (komplementariusza) – pełni wtedy rolę wspólnika zarządzającego spółką komandytową jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.

Pozyskiwanie kapitału:

 • spółka nie ma możliwości emitowania obligacji.

Księgowość spółki:

 • spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • spółka nie jest opodatkowana podatkiem CIT , ale spółka z o.o. występująca w roli komplementariusza jest opodatkowana podatkiem CIT – 19%. (wysokość udziału w zyskach takiego wspólnika określa się w umowie spółki zazwyczaj na poziomie kilku procent),
 • spółka obligatoryjnie składa sprawozdanie finansowe do KRS i US.

Pozostałe cechy spółki:

 • możliwość wypłaty zaliczek w trakcie roku na poczet zysku,
 • możliwość pozywania i bycia pozwaną,
 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości, zaciągania zobowiązań,
 • możliwość posiadania prokurentów.